Hastighetsmätningar för ökad trafiksäkerhet

NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk. NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige.

 

Hastighetsmätningar för ökad trafiksäkerhet

Hastighetsefterlevnad är en av de viktigaste indikatorer som ingår i de etappmål som Trafikverket satt upp. För att uppnå målen måste alla goda krafter samverka. NTF har sedan mitten på 1980-talet genomfört hastighetsmätningar på uppdrag från både offentliga och privata organisationer. Mätningarna genomförs i huvudsak i förebyggande syfte, vilket bland annat innebär att de ligger till grund för olika typer av framtida åtgärder.

Hur går mätningarna till och vad samlar vi in för information?

Våra metoder och tekniska kunskaper hos vår erfarna personal skapar ett säkert system som ger tillförlitliga mätresultat. Mätningarna ger en nulägesanalys där hastigheter, trafikintensiteter, fordonsslag mm som kan utvärderas. Vi kan genom mätningarna besvara frågor som, när på dygnet är den högsta trafikintensiteten, när på dygnet förekommer de högsta medelhastigheterna, vilken typ av fordon trafikerar den aktuella vägen och under vilka tider är tung trafik mest frekvent samt beräkning av års-dygns-trafiken (ÅDT). Vi använder oss av radarn SR-4. Den mäter fordon i båda riktningarna och sitter osynligt under en vecka så det blir en pålitlig mätning som verkligen visar hur det ser ut. Sedan plockar NTF Distrikt Norrbotten ner den, laddar ur den samt sammanställer resultatet och ni får 3 olika diagram.

 

Vad tycker man om mätningarna?

Ingrid Karlsson, Älvsbyns kommun
– Älvsbyns kommun anlitar NTF Distrikt Norrbotten för radarmätningar. Vi upplever att vi får ett bra underlag som underlättar för oss i vårt arbete. Det är även ett bra underlag för dialog med övriga trafikanter.

 

Ladda ner PDF på detta klicka här >>>

 

Kontakt

Lars Martinell

lars.martinell@ntf.se

070-620 32 88