Riskanalys skolskjutshållplatser

NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk. NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige.

 

Riskanalys av skolskjutshållplatser, på- och avstigningsplatser.

En stor grupp elever åker skolskjutsar som upphandlats enbart i syfte att transportera eleverna till och från skolan. För dessa transporter upprättas så kallade skolskjutshållplatser. Till skillnad från linjetrafikens hållplatser är skolskjutshållplatserna ofta av temporär karaktär, vilket ibland medför att de inte har samma säkerhet som linjetrafikens. Säkerheten vid på- och avstigning samt elevernas vistelse vid hållplatsen bör alltid riskbedömas.

Hur går bedömningen till?

NTF har lång erfarenhet av att genomföra olika typer av riskanalyser för skolskjutshållplatser. Vi baserar vårt arbete på Trafikverkets modell – ”Risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd”. Analyserna genomförs alltid i flera steg. Det första steget är att på plats inventera den aktuella på- eller avstigningsplatsen. Om den inte anses som säker för eleverna upprättas ett åtgärdsförslag och därefter en rapport.

Vad tycker man om inventeringarna?

Marie Skarp, Jönköpings kommun
– Jönköpings kommun anlitar NTF för att göra riskanalyser vid temporära skolskjutshållplatser för vi vill kunna erbjuda våra elever en säker resa till och från skolan. Vi upplever att vi får in ett bra underlag för dialog som skapar en ökad trygghet bland chaufförer och föräldrar. Förvaltningsrätten kräver objektiva bedömningar så det är ett bra sätt för oss att säkerställa detta samtidigt som det ger oss ett stöd i vår planering av nya hållplatser och vägledning när vi behöver sätta in prioriterade åtgärder.

 

Ladda ner PDF på detta klicka här>>>

 

Kontakt

Lars Martinell

lars.martinell@ntf.se

070-620 32 88